Αξιολογήσεις

Παιδιά και έφηβοι

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα για κάθε παιδί/έφηβο με ψυχομετρικά εργαλεία και σταθμισμένα ερωτηματολόγια πάντα ανάλογα με το αίτημα παραπομπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γίνεται με διάφορες σταθμισμένες δοκιμασίες που χορηγούνται αποκλειστικά από τον ψυχολόγο και μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Οι ψυχολόγοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι για την εκτέλεση της διαδικασίας, επιλέγοντας μεταξύ πολλών έγκυρων τεστ σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό τα οποία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου μέσα σε λίγες ώρες, υλικό που δεν θα μπορούσε να συλλέξει ακόμη και ο πιο έμπειρος παρατηρητής που δεν χρησιμοποιεί τα πρότυπα αυτά τεστ. 

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Children’s Apperception test - CAT (Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης): Μας δίνει πολλές πληροφορίες για την προσωπικότητα του παιδιού και εξετάζει τη σχέση του με το περιβάλλον του.

 • Draw-a-Person - DAP, Projective Personality (Σχέδιο Ανθρώπινης Φιγούρας): Παρέχει πληροφορίες για την ψυχολογική λειτουργικότητα του ατόμου.

 • House Tree Person Drawing Test (Σπίτι Δέντρο Άνθρωπος): Αξιολογεί πλευρές της προσωπικότητας του παιδιού/εφήβου σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τις σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας αλλά και τη σεξουαλικότητά του.

 • Fables of Louisa Düss (Μύθοι της Düss): Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται  στην κλινική ψυχοδιαγνωστική παιδιών και εφήβων.

 • Achenbach system of empirically Based Assesment (Σύστημα Achenbach Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση - ΣΑΕΒΑ, Achenbach, 2001): Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος σε παιδιά και εφήβους 6-18 ετών (εναντιωματική προκλητική διαταραχή, διαταραχή της διαγωγής, κατάθλιψη, άγχος αποχωρισμού, φοβίες, ΔΕΠ-Υ κ.λπ.).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η αξιολόγηση νοημοσύνης μας βοηθά να αποκτήσουμε σφαιρική εκτίμηση της νοητικής ικανότητας η οποία μπορεί να συνδέεται με τη μαθησιακή επίδοση του παιδιού, τη νοητική του ωριμότητα καθώς και την αλληλεπίδρασή της με τη συναισθηματική του κατάσταση. Συνιστάται σε περιπτώσεις που απαιτείται ο δείκτης νοημοσύνης  (έκδοση  γνωματεύσεων, πιστοποιητικών ΚΕΣΥ, ΚΕΠΑ κ.λπ.) αλλά και όταν υπάρχει ανάγκη για καθορισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών, καθορισμό της παρέμβασης, εκπαιδευτική καθοδήγηση, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.ο.κ.

Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου δύο ώρες.

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • WISC V GR

 • Μήτρες του RAVEN

wisc5-kapatou.jpg

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας στοχεύει στον καθορισμό της νοητικής ωριμότητας του παιδιού ως προς την ένταξή του σε σχολικό περιβάλλον.

                                                                                                                                                Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου μιάμιση ώρα.          

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • WPPSI-III GR

 • Τεστ προσληπτικού λεξιλογίου

 • Τεστ εκφραστικού λεξιλογίου

wppsi-kapatou.jpg

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Αξιολογούνται οι μαθησιακές ικανότητες του παιδιού σε βασικές γλωσσικές ή αριθμητικές δεξιότητες με σκοπό την ανίχνευση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών ή νευροαναπτυξιακών διαταραχών (ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ, επιληψία κ.λπ.)                           

 

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Τεστ φωνολογικής ενημερότητας

 • Τεστ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου

 • Τεστ αριθμητικής

 • Τεστ αναγνωστικής ευχέρειας

 • Τεστ ορθογραφίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Η αξιολόγηση μνήμης πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί η σύνδεση της μνήμης με πιθανές μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. 

 

Ψυχομετρικά εργαλεία                                                                                                                               

 • Τεστ μνήμης

 • Τεστ μάθησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών (επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση, ικανότητα εναλλαγής, ικανότητα αναστολής) πραγματοποιείται με ψυχομετρικά εργαλεία για την πιθανή σύνδεση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών με μαθησιακές ή νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Αποσκοπεί στον καθορισμό της παρέμβασης και στην κατεύθυνση της διαφοροδιάγνωσης.

                                                                                                                                                                                                         

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Τεστ απλής και σύνθετης προσοχής

 • Τεστ επίλυσης προβλημάτων

 • Τεστ νοητικής ευελιξίας

 • Τεστ επιλεκτικής προσοχής

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η συναισθηματική κατάσταση του παιδιού αξιολογείται μέσα από την κλινική παρατήρηση, τη συνέντευξη καθώς και μέσα από ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς τα οποία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του παιδιού σε οικεία περιβάλλοντα και στο σχολείο.                                                                                                                      

 

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Ερωτηματολόγια για τη ΔΕΠ-Υ

 • Κλίμακες εκτίμησης συμπεριφοράς

Ενήλικες

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών και σε ενήλικες σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Στη διαδικασία χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία και ερωτηματολόγια σταθμισμένα στην Ελλάδα πάντα σε σχέση με το αίτημα παραπομπής.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση προσωπικότητας ενηλίκων γίνεται αποκλειστικά από τον ψυχολόγο και αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον ψυχισμό των εξεταζόμενων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένους λόγους (βέλτιστη κλινική διάγνωση, διαμόρφωση της κατάλληλης παρέμβασης, αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης συμπεριφορών του ατόμου σε διάφορα πλαίσια κ.λπ.)

Έτσι συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του ατόμου και υποδεικνύει την πλέον κατάλληλη παρέμβαση ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, σε υποθέσεις που εμπλέκεται η Δικαιοσύνη, η αξιολόγηση μπορεί να διευκολύνει σημαντικά το έργο της καθώς παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες που δε θα μπορούσαν να αποκτηθούν με άλλον τρόπο.                           

 

Ψυχομετρικά εργαλεία

Thematic Apperception Test - TAT (Αξιολόγηση θεματικής αντίληψης): Ο ψυχολόγος δείχνει ασπρόμαυρες εικόνες ζητώντας να τις περιγράψουν (γραπτά ή προφορικά). Xρησιμεύει στην ανίχνευση μιας ευρείας γκάμας θεμάτων όπως τον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας, την ικανότητα σύναψης φιλικών ή διαπροσωπικών σχέσεων, τις διαταραχές  προσωπικότητας,  ζητήματα ταυτότητας φύλου, θέματα καριέρας κ.ο.κ.

Rorschach test (γνωστό και ως "τεστ των κηλίδων"): Είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ. Ο ψυχολόγος δείχνει κάποιες "ασαφείς" εικόνες αποτυπωμένες με κηλίδες και σας ζητά να του πείτε τι βλέπετε. Στη συνέχεια αξιολογεί τις περιγραφές και τις αντιδράσεις σας στις εικόνες. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, την ανίχνευση συναισθηματικών διαταραχών κ.λπ.

  

Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI (Πολυφασικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας της Minnesota, MMPI®-2): Πρόκειται για μια δοκιμασία προσωπικότητας που χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς από τους ψυχολόγους στην ανίχνευση της ψυχοπαθολογίας του ατόμου συμβάλλοντας στη διάγνωση της κατάθλιψης, των διαταραχών προσωπικότητας, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, σε θέματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου, της σχιζοφρένειας κ.λπ. Επίσης χορηγείται συχνά και από εταιρείες για την επιλογή προσωπικού αλλά και σε περιστατικά που αφορούν τη Δικαιοσύνη όπως υποθέσεις επιμέλειας κ.ά. Αποτελείται από 567 ερωτήσεις "σωστό - λάθος" και διαρκεί 60-90 λεπτά.

Νευροψυχολογική εκτίμηση

 

Η νευροψυχολογική εκτίμηση εντοπίζει λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά και στη νόηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι πιθανές δυσλειτουργίες. Πραγματοποιείται με τη χορήγηση επιλεγμένων δοκιμασιών σταθμισμένων σε ελληνικό πληθυσμό ανάλογα με το αίτημα της παραπομπής. Διενεργείται από κλινικό νευροψυχολόγο ή ψυχολόγο εξειδικευμένο στην Κλινική Νευροψυχολογία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης γίνεται για να εκτιμηθεί η σφαιρική κατάσταση της νοητικής ικανότητας του ατόμου σε περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή δείκτη (ΚΕΠΑ, ΚΕΣΥ και άλλες δημόσιες δομές) αλλά και για τον εντοπισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών με σκοπό την καθοδήγηση του ατόμου για τη λειτουργικότητα σε βασικούς τομείς της καθημερινότητάς του (εργασία, οικονομική διαχείριση κ.λπ.)

Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και γίνεται με μολύβι και χαρτί.

 

Ψυχομετρικά εργαλεία

WAIS-IV GR

WAIS-IV-kapatou.jpg

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Για την προσοχή/επιτελικές λειτουργίες

Τεστ προσοχής (απλής και σύνθετης)

Τεστ επιλεκτικής προσοχής

Τεστ νοητικής ευελιξίας

Τεστ επίλυσης προβλημάτων

Τεστ οπτικοκινητικής ικανότητας

 

Για τη μνήμη

Τεστ λεκτικής μνήμης και μάθησης

Τεστ οπτικής μνήμης και μάθησης

Τεστ λεκτικής και οπτικής αναγνώρισης

Για τον λόγο

Τεστ λεκτικής ευχέρειας

Διαγνωστική εξέταση για την αφασία

Τεστ κατονομασίας αντικειμένων

Τεστ κατακτημένης λεξιλογικής γνώσης

Τεστ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου

Τεστ εκφραστικής ευχέρειας

Τεστ αφαιρετικής σκέψης

Για την οπτικοχωρική αντίληψη

Τεστ σχεδιαστικής ικανότητας

Τεστ οπτικοκατασκευαστικής ικανότητας

Τεστ ανάλυσης και σύνθεσης στο χώρο.

 

Για τη συμπεριφορά

Τεστ ανίχνευσης της διάθεσης

Τεστ καθορισμού της  λειτουργικότητας

Τεστ ανίχνευσης διαταραχών προσωπικότητας

Τεστ ανίχνευσης κατάθλιψης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών πραγματοποιείται για την εκτίμηση της λειτουργικότητας του ατόμου σε νευραλγικούς τομείς της ζωής του, την πρώιμη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων αλλά και σε περίπτωση ύπαρξης νευρολογικών καταστάσεων (άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Parkinson, επιληψία κ.λπ.) για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους. 

Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου δύο ώρες.